Jaarrekening 2019

Financiële toelichting

Financiën

Het resultaat 2019 in één oogopslag is als volgt:

jaar 2019

resultaat

verschil met door raad vastgesteld

door raad vastgesteld

-/- 1.210.000

prognose in 2e bestuursrapportage

-/- 1.608.000

-/- 398.000

feitelijke uitkomst (Jaarrekening 2019)

-/- 3.634.000

-/- 2.424.000

Het resultaat bedraagt € 2,0 mln. nadelig ten opzichte van de bijgestelde begroting (na o.a. verwerking van de 2e bestuursrapportage).

Dit resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door (afgerond) € 1,2 mln. voor een dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen. Deze was noodzakelijk vanwege de lage rente. Daarnaast is er opnieuw sprake van hoger dan geraamde uitvoeringskosten in het Sociaal Domein; dit gaat om € 2,1 mln., met name in de individuele voorzieningen jeugdwet.
Het niet verkopen van een pand (nadeel € 0,9 mln.) en vertragingen in de realisatie van enkele grondexploitaties (nadeel € 0,5 mln.) hebben ook bijgedragen aan het negatieve resultaat.

Tegenover deze tegenvallers stonden ook enkele meevallers. Zo is er een voordeel ontstaan door het nog niet volledig uitvoeren van werkzaamheden in Allemanswaard Amerongen (€ 0,4 mln.), door het overdragen van beheerstaken van boomveiligheid aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (€ 0,2 mln.) en een voordeel op afschrijvingen in het product wegen en verkeer (€ 0,5 mln., vooral door vertraging in de aanbesteding openbare verlichting; deze wordt in 2020 opnieuw gedaan).
Van de resterende € 1,6 mln. voordeel is € 1,0 mln. het gevolg van € 0,5 mln. meer rijksgeld en OZB-inkomsten dan begroot, € 0,4 mln. het gevolg van lagere overheadkosten (€ 0,2 mln. hoofdzakelijk frictiekosten op personeel en 0,2 mln. vooral facilitaire budgetten) en € 0,1 mln. het gevolg van meer onttrekkingen aan de reserves dan toevoegingen. De € 0,6 mln. die dan nog overblijft is het saldo van alle resterende afwijkingen bij de programma's. Deze zijn aldaar toegelicht onder de vraag 'wat heeft het gekost'.

Het nadeel van € 2,0 mln. ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging wordt op de overige beleidsvelden veroorzaakt door diverse afwijkingen binnen de programma’s, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het overzicht overhead. In deze afwijkingen zitten ook voor- en nadelen die wegvallen tegen de voor- en nadelen binnen het overzicht reserves. Op concernniveau is hierdoor geen sprake van voor- of nadelen. Het voor- of nadeel binnen het programma wordt immers gecompenseerd door een mutatie in de bestemmingsreserves of de algemene reserve. In dit Jaarverslag is er opnieuw voor gekozen om deze voor- en nadelen wel zichtbaar te houden. Het gevolg daarvan is dat bij de programma’s de resultaten zijn verantwoord inclusief de betreffende voor- en nadelen en dat deze ook in het overzicht reserves zijn terug te vinden.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat ten opzichte van de primitieve begroting het resultaat € 3,6 mln. negatief bedraagt. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Van het negatieve resultaat van € 2,0 mln. is 0,1 mln. structureel. Dit wordt in het toekomstige financieel meerjarenprogramma meegenomen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen
Het jaar 2019 is afgesloten met een aanzienlijk negatief resultaat. Dit heeft consequenties voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit. In de jaarstukken is op pagina 128 de volgende tabel opgenomen:   

(bedragen x € 1.000)

Tabel 2: Berekening weerstandscapaciteit

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Algemene reserve

13.137

14.232

10.205

Onvoorziene uitgaven

0

123

0

Onbenutte belastingcapaciteit

6.405

5.916

5.437

Totale weerstandscapaciteit

19.542

20.271

15.642

Reduceren schulden
In lijn met amendementen om de schulden te reduceren zijn daarvoor in 2019 vervolgstappen gezet.
De netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen ultimo 2019 ligt iets hoger dan waarmee in de primaire begroting 2019 rekening werd gehouden. De netto schuld is echter lager dan de schuld die op 1 januari 2020  verwacht werd in de begroting 2020. In de begroting 2020 hield de gemeente rekening met een schuld per 1-1-2020 (= 31-12-2019) van € 142.520.000. Ten opzichte van deze eerdere verwachting is de schuld ruim 5 miljoen lager en bedraagt € 137.460.000. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de daling van het investeringsvolume. De daling van schulden blijft voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

ga terug