Jaarrekening 2019

Grondbeleid

Inleiding


Het doel van deze paragraaf is inzicht te geven in het gevoerde grondbeleid. De Paragraaf Grondbeleid dient op grond van artikel 16 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in elk geval in te gaan op het gemeentelijke grondbeleid, de realisatie van de in de programmabegroting gestelde doelen ten aanzien van dit grondbeleid, een actuele prognose van de grondexploitaties en een onderbouwing van de geplande (tussentijdse) winstnemingen.

ga terug