Jaarrekening 2019

02. Veiligheid en Handhaving

Wat zijn de ontwikkelingen?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een mooie, maar bovenal veilige gemeente om in te wonen en te leven. De samenwerking met verschillende veiligheidspartners heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een forse daling van de geregistreerde criminaliteit. Het veiligheidsbeeld laat in 2019 voor het eerst sinds drie jaar een lichte stijging van de geregistreerde criminaliteit zien. Echter, wat betreft het aantal misdrijven met grote impact blijven de totale aantallen relatief laag.

Het aantal woninginbraken in de gemeente is in 2019 opnieuw verder afgenomen (-30%). Wel toont het veiligheidsbeeld in 2019 een stijging van het aantal gevallen huiselijk geweld (+86%: van 14 in 2018 naar 26 in 2019) en drugshandel, -vervaardiging en –bezit (+50%: van 12 in 2018 naar 18 in 2019).

De veiligheidspartners hebben beide thema’s in 2019 benoemdt tot prioriteit omdat deze moeilijk waarneembaar zijn. De inzet op beide onderwerpen is in 2019 aanzienlijk geïntensiveerd. Hierdoor is  een feitelijke stijging waarneembaar in het aantal geregistreerde meldingen en incidenten.De gemeente was hierdoor in 2019 vaker in staat om daadkrachtig op te treden tegen veelal onzichtbare vormen van criminaliteit.

Integraal Veiligheidsplan (1.1)
Het college heeft in 2019 het lokaal ‘Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2020’ vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma benoemt vier lokale prioriteiten en is een concrete uitwerking van het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) dat is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. De gemeente Utrechtse Heuvelrug was hierdoor in 2019 in staat om doelgericht te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in onze buurten, wijken en dorpen.

Het uitvoeringsprogramma IVP 2019 – 2020 geeft aan vier lokale thema’s prioriteiten, te weten:
- Het voorkomen van High Impact Crimes (o.a. woninginbraken),
- Het ontwikkelen van een nieuwe aanpak in het zorg- en veiligheidsdomein,
- Het ontwikkelen van een preventieve focus in het domein jeugd en veiligheid,
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Ondermijning bleef in 2019 een gezamenlijke prioriteit van de samenwerkende gemeenten en veiligheidspartners.

De ambitie was om het niveau van leefbaar en veiligheid vast te houden en op specifieke onderdelen te verbeteren. Dit is de gemeente in samenwerking met de veiligheidspartners gelukt. De aanpak ter voorkoming van woninginbraken was in 2019 bijzonder effectief. Het aantal woninginbraken bevond zich in 2019 op een historisch laagtepunt. Daarnaast is in 2019 de aanpak op drugscriminaliteit geïntensiveerd, Hierdoor is in 2019 meer dan voorheen opgetreden tegen het vervaardigen, bezit en/of handel van drugs.

Het organiseren en uitvoeren van brandweerzorg (VRU) (1.2)
De gemeente is bevoorrecht met de vele weids uitgestrekte natuurgebieden, bossen en overige recreatiemogelijkheden. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om hier verantwoord mee om te gaan. Het risico op het ontstaan van  een (onbeheersbare) natuurbrand was in 2019 zeer groot.

De gemeente heeft door de in 2019 sterk gewijzigde situatie rondom het Henschotermeer nadrukkelijk ingezet op het door de Veiligheidsregio Utrecht geprioriteerde thema ‘natuurbrand’. In samenwerking met de gemeente Woudenberg, de Veiligheidsregio Utrecht, de Provincie Utrecht en de Politie Eenheid Midden-Nederland is intensief samengewerkt aan het verbeteren van de veiligheidssituatie rondom het Henschotermeer. Dit heeft geresulteerd in concrete en tastbare signalen.

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg hebben in samenspraak met de exploitant en de Veiligheidsregio Utrecht goedkeuring kunnen geven op een specifiek ontruimingsplan voor het recreatiegebied. De samenwerkende partijen hebben in 2019 de eerste stappen gezet tot een ontruimingsplan voor het gehele recreatiegebied rondom het Henschotermeer. Alle lokale eigenaren van recreatieve (verblijfs)terreinen zijn in 2019 bezocht. De samenwerkende partijen hebben daarnaast in 2019 invulling gegeven aan een lokaal plan van aanpak om de kans op en de effecten van natuurbranden zoveel mogelijk te beperken op de korte en lange termijn.

Extra inzet op ondermijning (1.4)
Samen met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede, de Politie Eenheid Midden-Nederland en het Districtelijk Team Ondermijning (DTO)  is in 2019 prioriteit gegeven aan de inzet op ondermijning. In 2019 is invulling gegeven aan een structureel samenwerkingsverband dat eens per zes weken bijeenkomt. Op basis van deze samenwerking zijn er in 2019 eerste ervaringen opgedaan met het uitvoeren van integrale controles bij autobedrijven. Ook is in 2019 samen met de gemeente Woudenberg invulling gegeven aan een voorlichtingsbijeenkomst voor de agrarische ondernemers.

Permanente bewoning recreatieparken  (1.5)
De gemeente Utrechtse Heuvelrug streeft naar kwaliteitsverbetering van verblijfsrecreatieterreinen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente in 2019 een voorontwerp-bestemmingsplan recreatieterreinen en een concept beleidsnota om permanente bewoning tegen te gaan, na instemming van uw raad, voor inspraak ter inzage gelegd.

(Her)prioriteren inzet van Buitengewoon opsporingsambtenaren (1.6)
De gemeente heeft in 2019 de prioriteiten ten aanzien van vergunningsverlening, toezicht en handhaving (VTH) opnieuw geprioriteerd in het ‘Uitvoeringsprogramma 2019 VTH’. Het uitvoeringsprogramma 2019 richtte zich op het structureren van onderwerpen die de hoogste prioriteit krijgen, het vastleggen van werkwijzen en het beschrijven van de wijze waarop de monitoring van werkzaamheden werd uitgevoerd.

Het uitvoeringsprogramma gaf in 2019 concreet inzicht in de voorgenomen taken en de capaciteit die daarvoor beschikbaar was. Daarbij werd ingegaan op de bijbehorende risicoanalyses en werden er per taak doelstellingen, prestatie indicatoren en uren geformuleerd. Uw raad is in 2019 per raadsinformatiebrief geïnformeerd over het prioriteren van de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaren.

Ontwikkelen nieuwe werkwijze personen met verward gedrag (1.7)
Samen met de gemeente De Bilt ontving de gemeente voor twee jaar een subsidie van € 241.200 van ZonMw, een organisatie die onderzoek en innovatie stimuleert op het terrein van gezondheid en zorg. Met deze subsidie startten deze gemeenten samen met onze ketenpartners het project “Een nieuwe uitvoeringspraktijk” met als doel een integrale aanpak te realiseren in de praktijk. Hierbij dient de leefwereld van kwetsbare inwoners als uitgangspunt.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (1.7)
In 2019 bereidde de gemeente de implementatie van de Wvggz voor in samenwerking met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist. Deze regionale samenwerking resulteerde in het formuleren en vaststellen van een gedeelde werkwijze binnen Zuidoost Utrecht. De meldingen over personen met verward gedrag worden lokaal ontvangen en beoordeeld door de Sociale Dorpsteams. Een eventueel opvolgend diepgaand verkennend onderzoek wordt op specialistische en neutrale wijze uitgevoerd door  GGDrU. Afhandeling van acute meldingen blijft een burgemeestersbevoegdheid en is ongewijzigd lokaal geborgd. De Wvggz is per 1 januari 2020 succesvol geïmplementeerd in de samenwerkende gemeenten.

Het uitvoeren van toezichts- en handhavingstaken (2.1)
De gemeente heeft in 2019 de prioriteiten ten aanzien van vergunningsverlening, toezicht en handhaving (VTH) opnieuw geprioriteerd in het ‘Uitvoeringsprogramma 2019 VTH’. Naast het uitvoeren van de reguliere toezicht- en handhavingstaken en het in ontvangst en in behandeling nemen van meldingen en handhavingsverzoeken (circa 220 in 2019), is er in 2019 begonnen met twee nieuwe projecten.  Dit ging om de handhavingsprojecten ten aanzien van recreatieterreinen en de brandveiligheid van gevels. Ook is er in 2019 invulling gegeven aan het project ‘Omgevingswet’.

Overheveling toezicht en handhaving asbest naar de ODRU in 2019 (2.2)
De gemeente heeft in 2019 in goede samenspraak de toezicht en handhavingstaken ten aanzien van asbest succesvol overgeheveld naar de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Vragen over en meldingen van asbest worden hierdoor vanaf 2019 op specialistische wijze opgepakt en afgehandeld.  

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.989

3,1 %

Baten

€ 31

0,0 %

ga terug