Jaarrekening 2019

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Wat zijn de ontwikkelingen?

Omgevingswet
De gemeente heeft goede stappen gezet in het implementatietraject voor de Omgevingswet. De denkrichtingen voor de implementatie van de Omgevingwet én de hoofdlijnennotitie Omgeving zijn vastgesteld. Daardoor heeft de gemeente in de tweede helft van 2019 de voorbereiding van de invoering gericht kunnen vervolgen. Voor het kerninstrumentarium is veel inzicht verkregen in de werking van de wet.  Daarom is het mogelijk om in 2020 daadwerkelijk invulling te geven aan de Omgevingsvisie, de Omgevingsvergunning en de transitiestrategie om van het tijdelijke naar het definitieve Omgevingsplan te komen.

De implementatiewerkzaamheden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, zoals aansluiting op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), aanpassen werkprocessen, anders werken met elkaar, zijn in 2019 voorbereidend van aard geweest. Hier zijn de gemaakte stappen minder groot dan gepland. De opgelopen achterstand is in 2020 goed in te halen, omdat het Rijk eind 2019 veel standaardisatie en toepassingsmethodieken op deze onderwerpen beschikbaar heeft gesteld.

Nota niet-recreatief gebruik van recreatieterreinen en Bestemmingsplan Recreatieterreinen
Het voorontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen en de nota 'Niet recreatief gebruik recreatieterreinen' zijn gereed gemaakt voor de formele procedure. Over de plannen is met diverse stakeholders, zoals bewoners, recreatieondernemers en provincie uitgebreid gesproken en daarop zijn de plannen aangepast. Ook is het besluit genomen om 7 van de 28 terreinen niet meer in het bestemmingsplan mee te nemen. Deze terreinen zijn dermate complex om op korte termijn weer voor recreatieve doeleinden geschikt te maken, dat deze de voortgang van het bestemmingsplan naar verwachting langdurig zouden vertragen. Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten de nota ter inzage te leggen. In 2020 worden de plannen naar verwachting vastgesteld.

Herbestemming Marinierskazerne Doorn
De besluitvorming over de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen is door de Staatssecretaris van Defensie uitgesteld. De provincie Utrecht en onze gemeente hebben daarom in 2018 het participatieproces inzake de herbestemming van de kazerne tijdelijk stopgezet. In 2019 heeft de gemeente actief bij zowel de Staatssecretaris als de Tweede Kamer fracties gepleit voor snelle besluitvorming en om handhaving van de besluitvorming over de verhuizing van de mariniers. In 2019 is door de staatssecretaris en de Tweede Kamer nog geen definitief besluit genomen. Het beschikbare budget is bij de tweede bestuursrapportage om die reden afgesloten.

Stikstofcrisis
Ook onze gemeente kreeg te maken met de stikstofcrisis. Meer dan 90 (bouw)projecten leken in de zomer onzeker. Inmiddels is duidelijk hoe om te gaan met de regels en is de vergunningverlening op gang gekomen. Van de negen agrarische vergunningen die in de wacht staan zijn vooralsnog twee niet gehonoreerd.

PFAS
Pfas is een verzamelnaam voor zo’n 6000 verbindingen die worden gebruikt in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim.  Voor grondverzet heeft PFAS afgelopen jaar tot onzekerheden en vertragingen geleid. Inmiddels is onder andere door verruiming van het tijdelijk handelingskader weer meer ruimte gekomen voor grondverzet.

Wonen
Van de verwachte 178 te bouwen woningen zijn er in totaal 119 opgeleverd. Dit is minder vanwege bouwvertragingen.

De huisvestingsverordening 2019, regio Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, is vastgesteld. Daarin is een nieuwe woonruimteverdeling opgenomen met als doel meer doorstroming. Daarnaast zijn er gemeentelijke beleidsregels voor de woonruimteverdeling vastgesteld, met als nieuwe regel dat onder voorwaarden aan brandweervrijwilligers een sociale huurwoning met voorrang kan worden toegewezen. Over deze regel heeft Minister Grapperhaus (Justitie) zijn waardering uitgesproken en dit als voorbeeld voor andere gemeenten genoemd.

Voor het stimuleren van langer zelfstandig wonen voor senioren en inwoners met fysieke beperkingen zijn in alle dorpen informatiebijeenkomsten georganiseerd, met advies en tips over het (ver)bouwen van levensloopbestendige woningen.

De uitvoering en de regels voor starters- en blijversleningen zijn geëvalueerd en geactualiseerd. Beide worden in de komende jaren voortgezet.

De gemeente is begonnen met een doelgroepenverordening voor het sociale- en middensegment. En daarnaast ook met een nota over sturing bij nieuwbouw in het sociale en middensegment op basis van privaat- en publieke rechtelijke instrumenten.

Voor de verduurzaming van de sociale huurwoningen zijn over de inzet van de energiecoaches prestatieafspraken gemaakt met de federatie en de huurdersorganisaties.

Woningbouwlocaties
De gemeente is gestart met de inventarisatie van inbreidingslocaties via een open oproep aan onze inwoners. Dat heeft geleid tot een groot aantal potentiële woningbouwlocaties die in 2020 verder worden uitgewerkt. Verder is in U10-verband gesproken over mogelijke nieuwe bouwlocaties. Deze worden vooral gezocht bij OV-knooppunten. Stationsgebied Driebergen-Zeist is een dergelijke knoop en komt daar mogelijk voor in aanmerking.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een uniek natuurrijk gebied van aaneengesloten natuurlandschap en erfgoed. In een regionaal netwerk werken betrokken partijen samen aan het behoud en verder versterken van het gebied. In projectverband werken partijen aan het realiseren van een uitvoeringsprogramma met projecten als:

  1. Zonering natuur en recreatie: om de toenemende recreatie in banen te leiden en (kwetsbare) natuur te behouden, wordt het bestaande zoneringsbeleid verfijnd waardoor dit beter aansluit bij de praktijk. Ook wordt gezocht naar aansluiting bij provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies.
  2. Parkinclusief ontwikkelen: de eerste bijeenkomsten rond dit thema zijn georganiseerd. Doel is het ontwikkelen van instrumenten waarmee ontwikkelingen een bijdrage leveren aan de natuurkwaliteit van het park.
  3. Blauwe agenda: een agenda voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem.

In 2019 zijn de statuten gewijzigd. Hierdoor is de stichting slagvaardiger en financieel zelfstandiger geworden. De gemeente bouwt de komende jaren, conform de door uw raad vastgestelde ombuigingen, de project bijdrage gedeeltelijk af. De gemeente zoekt naar alternatieve financieringsbronnen, onder meer in U16 verband.

Grafheuvelproject
Ter beheer, behoud en ontsluiting van de prehistorische grafheuvels is in 2012 samen met de provincie een langjarig onderzoeksproject gestart, uitgevoerd door de Universiteit Leiden. In de periode 2014 tot en met 2025 worden in totaal 119 mogelijke grafheuvels onderzocht en op echtheid getoetst. Er resteren voor de periode 2019-2025 74 heuvels die onderzocht worden. In 2019 zijn 11 grafheuvels onderzocht, waarvan circa 5 daadwerkelijk grafheuvels bleken te zijn. Heel bijzonder is dat in één van deze grafheuvels een brokje houtskool is gevonden. Hierdoor is de grafheuvel te dateren.

Evaluatie Archeologiebeleid
Het archeologiebeleid van de gemeente is geactualiseerd. De inzichten van de afgelopen jaren zijn verwerkt en een herziene beleidskaart is vastgesteld.

Cultuurhistorische waardenkaart
De inventarisatie voor de (digitale)cultuurhistorische waardenkaart is afgerond. Dit doet de gemeente in een samenwerkingsverband met de gemeenten Renswoude, Woudenberg en Rhenen, onder projectleiderschap van O-gen en met subsidie van de Provincie Utrecht.
In 2020 is de kaart gereed en kunnen beleidsregels worden vastgesteld.

Platform Kleine landschapselementen
De gemeente heeft zich aangesloten bij het Platform Kleine landschapselementen waardoor twee jaar lang provinciale subsidie beschikbaar is voor grondeigenaren binnen de gemeente. Zo kan kennis worden gedeeld, kunnen adviezen worden opgesteld en kunnen nieuwe kleine landschapselementen worden aangelegd. Hiermee versterkt de gemeente de biodiversiteit.

Ontwikkelbeeld Groen en Landschap
In een samenwerkingsverband van 16 gemeenten (U16) binnen de provincie Utrecht heeft Groen en Landschap een volwaardige plaats gekregen bij de vorming van een regionaal economisch programma. In het rapport Ontwikkelbeeld Groen en Landschap is een koers uitgezet voor de toekomst op de onderwerpen natuur en landschap, agrarische sector, cultuurhistorie, recreatie en toerisme en klimaatadaptatie/water.

Bomenprojecten
Naast de reguliere beoordelingen van kapaanvragen hebben twee projecten een bijzondere inspanning van de gemeente gevraagd: vervanging van bomen aan de Broekhuizerlaan en de tuinrenovatie bij Huis Doorn.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.007

2,4 %

Baten

€ 361

0,3 %

ga terug