Jaarrekening 2019

Structureel Saldo

Berekening structureel saldo

Voor het berekenen van het structurele saldo moeten de totale lasten en baten inclusief reservemutaties gecorrigeerd worden voor incidentele effecten. Dit geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

Primaire 2019

begr wijzigingen

begroting 2019
na wijzigingen

Werkelijk

Saldo baten en lasten

-547

-1.392

-1.939

-4.099

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-663

994

331

465

Saldo na bestemming

-1.210

-398

-1.608

-3.634

Waarvan incidentele baten en lasten

-681

1.643

989

-971

Structureel saldo

-529

-2.041

-2.597

-2.663

ga terug