Jaarrekening 2019

Financiering

Inleiding


De wijze waarop gemeenten invulling moeten geven aan  de financieringsfunctie is geregeld in de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido), de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en de wet Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Naast de regels bieden deze wetten ook kaders voor de beheersing van risico’s binnen de financieringsfunctie. Op lokaal niveau vertaalt de gemeente de landelijke regelgeving  in een treasurystatuut. In deze paragraaf informeert de gemeente u over de ontwikkeling van de kasgeldlimiet, renterisiconorm, schuld en de rentekosten in het afgelopen jaar.

ga terug