Jaarrekening 2019

03. Dienstverlening

Wat zijn de ontwikkelingen?

Actualiseren beleid Dienstverlening
Bij de eerste scan van het beleid dienstverlening, bleek dat het beleid op zichzelf goed is; hooguit kan het op enkele onderdelen wat scherper worden geformuleerd. Het is vooral de uitvoering ervan die de gemeente beter aan kan passen op de behoeften van de inwoners. Daarvoor is inmiddels een vernieuwde uitvoering geschreven. Per kanaal, komt hiermee de specifieke vraag van de inwoner directer bij de vakmedewerker.

Europese toegangspoort: Single Digital Gateway
De VNG-realisatie heeft medio 2019 een impactanalyse voor lokale overheden opgeleverd. Via EIDAS (Electronic IDentification Authentication and trust Services) hebben wij al één product beschikbaar, te weten afschrift uittreksel Burgerlijke Stand. Hiermee voldoet de gemeente aan de verordening.

Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen
Op dit moment voldoet de gemeente aan de wet en regelgeving en is de gemeente voor vastgestelde beleidsregels op de nieuwe manier aangesloten. Hiermee heeft de inwoner via de attenderingsservice de beschikking over de gewenste informatie.

Paspoort- en Rijbewijzen-dip
De afgelopen jaren lag het aantal verstrekte documenten bij de reisdocumenten altijd boven de voorspelling zoals deze verstrekt werd vanuit het ministerie. De gemeente heeft tot nog toe de eigen trendlijn gebruikt als uitgangspunt. Halverwege 2019 bleken de verstrekkingen ineens ònder de voorspellingen en de trendlijn van het ministerie te duiken. In de tweede bestuursrapportage is het verschil ten opzichte van de begroting verwerkt. Met vraaggestuurde inzet van medewerkers heeft de gemeente waar mogelijk de kosten zoveel mogelijk beperkt.

Dorpsgericht werken (DGW)
In het kader van de door uw raad vastgestelde ombuigingen is tot een aanpassing besloten op DGW. Dit vraagt een nieuwe visie op DGW met meer vermaatschappelijking van de uitvoering. Het laatste kwartaal van 2019 hebben twee van de vier dorpscoördinatoren een nieuwe functie buiten de organisatie gevonden. De uitvoering van de eerder voorgenomen doelstellingen is losgelaten. Er is ingezet op het overeind houden van een goede toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie voor de partners in de dorpen. Daarmee is het proces voor een nieuwe visie en bijhorende uitvoering eind 2019 in een versnelling gekomen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.427

3,5 %

Baten

€ 2.163

1,8 %

ga terug