Jaarrekening 2019

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl.

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting na wijzigingen 2019

Jaarrekening 2019

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1.

Bestuur

0

0

-18

2.554

-258

2.662

-302

3.907

0-10

Mutaties reserves

0

0

-1.292

1.955

-8.653

8.322

-11.207

10.741

0-11

Result. vd rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

-1.608

0

0

0-2.

Burgerzaken

0

0

-1.012

2.385

-764

2.316

-846

2.247

0-3.

Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

-1.564

1.192

-2.653

1.756

-2.127

1.655

0-4.

Overhead

0

0

-345

14.277

-345

14.526

-401

14.117

0-5.

Treasury

0

0

-686

277

-981

49

-976

33

0-61

OZB woningen

0

0

-7.728

0

-7.950

0

-8.050

0

0-62

OZB niet-woningen

0

0

-2.399

0

-2.453

0

-2.563

0

0-64

Belastingen overig

0

0

-1.024

675

-1.024

702

-1.051

710

0-7.

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

0

0

-61.721

0

-62.407

0

-62.678

0

0-8.

Overige baten en lasten

0

0

0

-925

-34

846

-79

314

1-1.

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

3.604

0

3.546

0

3.549

1-2.

Openbare orde en veiligheid

0

0

-51

789

-28

801

-31

759

2-1.

Verkeer en vervoer

0

0

-334

5.257

-378

5.222

-496

4.588

2-2.

Parkeren

0

0

-17

0

-17

0

-24

0

2-5.

Openbaar vervoer

0

0

0

495

0

400

-99

345

3-1.

Economische ontwikkeling

0

0

0

229

-60

159

-72

153

3-3.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

0

-230

209

-208

209

-201

190

3-4.

Economische promotie

0

0

-1.150

41

-1.336

41

-1.308

52

4-1.

Openbaar basisonderwijs

0

0

-1

179

-1

147

0

128

4-2.

Onderwijshuisvesting

0

0

-33

2.751

-41

3.096

-41

3.084

4-3.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

0

-360

1.434

-391

1.573

-374

1.706

5-1.

Sportbeleid en activering

0

0

-1

323

0

431

0

434

5-2.

Sportaccommodaties

0

0

-647

2.967

-704

2.955

-763

2.998

5-3.

Cult.presentatie, -productie en -partic.

0

0

-64

513

-64

950

-64

549

5-4.

Musea

0

0

-5

250

-5

236

-5

237

5-5.

Cultureel erfgoed

0

0

0

307

-50

357

-61

304

5-6.

Media

0

0

-31

1.034

-31

1.034

-31

1.033

5-7.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

0

-21

3.466

-13

3.587

-228

3.650

6-1.

Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

-414

3.831

-575

3.970

-578

3.955

6-2.

Wijkteams

0

0

0

2.756

0

2.910

-126

3.172

6-3.

Inkomensregelingen

0

0

-9.071

13.958

-10.184

15.084

-10.158

15.177

6-4.

Begeleide participatie

0

0

0

1.516

0

1.549

0

1.548

6-5.

Arbeidsparticipatie

0

0

0

783

0

784

0

626

6-6.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

1.244

0

1.444

0

1.221

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

-278

6.647

-278

7.257

-399

7.873

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

12.656

-11

7.546

-397

7.539

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

6.440

0

8.602

7-1.

Volksgezondheid

0

0

-10

1.777

-10

1.829

-48

1.802

7-2.

Riolering

0

0

-6.715

4.680

-6.715

4.680

-6.380

4.373

7-3.

Afval

0

0

-6.452

4.773

-6.788

5.109

-6.959

5.506

7-4.

Milieubeheer

0

0

0

1.499

0

1.880

-21

1.709

7-5.

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

-872

776

-872

771

-1.176

825

8-1.

Ruimtelijke ordening

0

0

-597

2.282

-434

1.865

-527

2.179

8-2.

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

0

0

-1.879

989

-2.153

727

-733

707

8-3.

Wonen en bouwen

0

0

-1.700

2.316

-1.481

2.187

-1.431

2.346

Eindtotaal

None

None

-108.722

108.721

-120.350

120.347

-123.011

126.643

ga terug