Jaarrekening 2019

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Wat zijn de ontwikkelingen?

Inleiding

Dit programma is gericht op het bieden van voorzieningen aan de jeugd, zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en onze gemeente aantrekkelijk vinden om in te wonen. Het programma bevat een aantal wettelijke taken ten aanzien van onderwijs en jeugd. Dit programma draagt bij aan de doelen binnen het programma Transformatie van het sociale domein, vooral aan de versterking van preventie en algemene voorzieningen ten behoeve van jeugd (zie programma 5). Dit programma omvat de volgende deelprogramma’s:
7.1 Onderwijs(huisvesting) en Kinderopvang
7.2 Jeugd, spelen en speelplaatsen

In 2018 stelde de gemeenteraad een raadsprogramma 2018-2022 op om richting te geven aan de komende raadsperiode. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit raadsprogramma uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2018-2022. Voor 2019 stond de vormgeving van een Lokale Educatieve Agenda ofwel Jeugdagenda op het programma. De gemeente heeft in samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van Jeugd(zorg), Onderwijs, Sport en Cultuur de volgende doelen gesteld:

  1. Verrijken van het onderwijsaanbod in onze gemeente, met een divers onderwijsaanbod, cultuur en sportonderwijs en aandacht voor de duurzame en gezonde samenleving;
  2. Goed en bereikbaar beroepsonderwijs;
  3. Vormgeven aan een nieuw onderwijsachterstandenbeleid;
  4. Versterken samenwerking onderwijs en jeugdhulp binnen het preventieve kader.

Hieronder staan de resultaten die de gemeente in 2019 heeft bereikt.

  • Ontwikkelingen

Overleg onderwijskwaliteit
In oktober 2019 is de gemeente gestart met het overleg over onderwijskwaliteit. Het doel van dit overleg is om samen met de schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente te bespreken, zoals het passend onderwijs en het onderwijsachterstandenbeleid. Het overleg vindt periodiek plaats.

Actieprogramma Passend onderwijs en Jeugdhulp

Het gesprek tussen sociale dorpsteams, gemeente en het primair onderwijs over kinderen met een zorgvraag is in volle gang. Regionaal is het actieprogramma Passend Onderwijs en Jeugdhulp opgesteld. Daarin staan de 'Doorgaande ontwikkelingslijn en vroegtijdige signalering’ en ‘Samenwerking in de ondersteuningsteams en vormgeving onderwijszorgarrangementen’ in 2020 centraal.

Programma Gezonde school
In 2019 startte de gemeente samen met de coördinator van de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en de GGD regio Utrecht het gezonde scholenprogramma op basisscholen.

Fusie Stichting Lerend Leven en Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)

De twee besturen van Stichting Lerend Leven en Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz) maakten het voornemen kenbaar tot een bestuurlijke fusie. Volgens de Wet op het primair onderwijs moet de gemeente een advies geven over de wenselijkheid van deze fusie. De gemeente adviseerde positief. De fusiedatum was 1 augustus 2019.

Fusie NUOVO Scholengroep – Openbare Scholengemeenschap Schoonoord

De twee besturen van Openbare Scholengemeenschap Schoonoord en de NUOVO Scholengroep, stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving, maakten het voornemen kenbaar tot een bestuurlijke fusie. Volgens de Wet op het voortgezet onderwijs moet de gemeente een advies geven over de wenselijkheid van deze fusie. De gemeente adviseerde, onder voorwaarden, positief. Met de fusie zijn de statuten van NUOVO gewijzigd en is een convenant tussen de betrokken gemeenten (Utrecht, Zeist en Utrechtse Heuvelrug) en NUOVO vastgesteld. De fusiedatum was 1 augustus 2019.

Regionaal Plan Onderwijs
In juli 2019 stelden de schoolbesturen in de regio Zuidoost Utrecht voor het voortgezet onderwijs een Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (hierna: RPO) op. Met het afsluiten van een RPO dragen de samenwerkende schoolbesturen samen de verantwoordelijkheid voor een goed afgestemd voorzieningenaanbod voor het gehele voortgezet onderwijs (vo) in de regio. Het is de eerste keer dat er voor deze regio een RPO is ingediend. De gemeente heeft, evenals de andere betrokken gemeente, kennis genomen van het RPO en deze ondertekend. De schoolbesturen stelden vervolgens het RPO vast en dienden dit in bij het ministerie van OCW.

Samenwerking VMBO en MBO
Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. is een samenwerking van VO, MBO, Bedrijfsleven en overheid. Initiatiefnemers zijn de vijf techniekscholen uit de regio, waaronder Beukenrode Onderwijs en Vakcollege Maarsbergen. Het doel van deze samenwerking is om in de regio samen met het MBO en het bedrijfsleven het technisch onderwijs verder te ontwikkelen en af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt. Ook de gemeente ondertekende de plannen voor de samenwerking. De gemeente denkt mee en deelt kennis en ervaring met de betrokken partijen.

Onderwijsprijs Villa Revius
In februari 2019 werd bekend dat Villa Revius de Utrechtse Onderwijsprijs heeft gewonnen. Bij de totstandkoming van Villa Revius hebben de gemeente en het Revius Lyceum de handen ineengeslagen om tot een uniek onderwijsaanbod te komen. De villa biedt een combinatie van onderwijs en passend ondersteuningsaanbod.

Doorontwikkeling aanpak thuiszitters
Na een succesvolle aanpak vanuit de pilot Villa Revius ontwikkelde de gemeente een structurele thuiszittersaanpak die ook bij Beukenrode Onderwijs en het Vakcollege Maarsbergen is uitgezet. Besluit volgt in 2020.

Onderwijsachterstandenbeleid
De herijking van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) was een belangrijk doel in het afgelopen jaar. De nieuwe financiële en wettelijke kaders voor OAB vanuit het Rijk maakten een herijking noodzakelijk. De gemeente overlegde meermalen met het werkveld over de inhoud van het nieuwe  beleid. Het nieuwe OAB heeft de focus op de wettelijke taak van de gemeente om voldoende aanbod van voorschoolse educatie te verzorgen.

Leerlingenvervoer
In 2019 zag de gemeente de kosten voor het leerlingenvervoer verder stijgen. Naast een jaarlijkse indexatie van de vervoerskosten, is er met de komst van nieuwe gezinshuizen en woongroepen een extra vraag naar leerlingenvervoer ontstaan. De doelstelling in de Jeugdwet om de omgeving (en dus school) van kinderen zo stabiel/thuis mogelijk te houden, is ook van invloed op de hoogte van de uitgaven aan leerlingenvervoer.

Voortgang huidig Integraal Huisvestingsplan (IHP)
De gemeente werkte aan de uitvoering van het huidige IHP. In 2019 stonden de volgende projecten op de planning:

  • Uitbreiding van basisschool De Vuurvogel in Driebergen met één groepslokaal. De oplevering en ingebruikname was in het eerste kwartaal van 2019;
  • Renovatie van basisschool De Zonheuvel in Driebergen. Deze startte in het tweede kwartaal van 2019. De school is koploper in het Innovatieproject aardgasvrije en frisse basisscholen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De oplevering en ingebruikname staat gepland in het tweede kwartaal van 2020;
  • In verband met de renovatie is basisschool De Zonheuvel tijdelijk gehuisvest aan het Jagerspad te Driebergen;
  • Nieuwbouw van basisscholen De Meent en De Ladder als onderdeel van de Multifunctionele accommodatie De Twee Marken in Maarn. In 2019 is de haalbaarheid van de realisatie van een multifunctionele accommodatie nader onderzocht;
  • Nieuwbouw basisschool Dolfijn in Driebergen. Uit onderzoek blijkt dat er voor deze school nieuwbouw nodig is in plaats van renovatie. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de herijking van het IHP.


Herijking Integraal Huisvestingsplan

Afgelopen jaar stond de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) op het programma. De financiële ombuigingen op onderwijshuisvesting en de wisselende personele bezetting hebben tot vertraging van de herijking geleid. Besluitvorming over het IHP vindt plaats in het derde kwartaal van 2020. Bij de herijking betrekt de gemeente ook de resultaten van het onderzoek naar verduurzaming van bestaande schoolgebouwen en de motie woningbouw.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.627

4,4 %

Baten

€ 713

0,6 %

ga terug