Jaarrekening 2019

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Programma Economische Ontwikkeling

In het programma Economische Ontwikkeling werken we als partners samen met de ondernemers aan de verbetering van het economisch klimaat. Deze samenwerking wordt door de ondernemers als prettig ervaren en zij zien graag dat het partnerschap breder wordt dan alleen het programma. In 2019 is gewerkt aan onderstaande projecten. Via de Bestuursrapportages en halfjaarlijkse raadsinformatiebrieven is de raad al geïnformeerd. Hieronder worden enkele projecten uitgelicht.

Markt
Voor de weekmarkt in Driebergen en Doorn zijn marktcommissies gevormd. Deze commissies bestaan uit een vertegenwoordiging vanuit de winkeliers en vanuit de marktlieden. Samen met de marktcommissie in Driebergen heeft de gemeente praktische knelpunten op de markt aangepakt en om de locaties te optimaliseren.

Vraagbaak Duurzaamheid
De vraagbaak duurzaamheid voor ondernemers is in werking: #trefpunt duurzaamheid. Ondernemers kunnen hier terecht met hun vragen over hoe zij hun bedrijf kunnen verduurzamen. Het loket is te benaderen via Trefpuntduurzaamheid@heuvelrug.nl.

Terrassen
Om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden maakt de gemeente het mogelijk meer terrassen in de winkelgebieden te realiseren. Zo hebben de ondernemers aan de Traaij in Driebergen gezocht naar plekken waar extra terrassen kunnen komen. Naar verwachting resulteert dit in het nieuwe terrasseizoen in extra terrassen op de Traaij.

Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) Pakket
Het ZZP Netwerk Heuvelrug heeft een pakket opgezet voor startende ZZP'ers. Het doel hiervan is om zowel startende ZZP'ers een steuntje in de rug te geven als ZZP'ers met een inkomen onder de minimale inkomensgrens advies te geven.

Regionaal inkopen
De gemeente stimuleert lokaal inkopen.Hiervoor is een inkooptool/website ontwikkeld en live gegaan. Deze site is bedoeld voor zowel gemeente als ondernemers. Deze database bestaat uit lokale bedrijven die zich hebben aangemeld.

Ledschermen toeristische informatie
Het college heeft een vergunning verleend voor plaatsing van twee digitale schermen (in Driebergen en Doorn) voor het tonen van toeristische informatie zoals evenementen en activiteiten in onze gemeente en de regio. De overige zendtijd gebruikt de exploitant voor reclamedoeleinden. De gemeente is bezig met een verkenning van een geschikte (derde) locatie in Leersum.

Verbeteren gastvrijheid
De gemeente heeft samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT) diverse projecten uitgevoerd ter verbetering van de gastvrijheid. Zoals het project "Warm Welkom" waarbij nieuwe inwoners een welkomstpakketje ontvangen met (toeristische) informatie en folders van lokale ondernemers. Verder zijn de gemeente en het RBT gezamenlijk aan de slag gegaan met het verbeteren van de toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen en dit zichtbaar maken voor bezoekers. De website www.toegankelijkheuvelrug.nl is gelanceerd en in samenwerking met Staatsbosbeheer is een rolstoelvriendelijk pad geopend in het Leersumse Veld.

Innovatietafel Toerisme Heuvelrug
Wethouder Jorg is voorzitter van de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug. Dit is de adviesraad van het RBT bestaande uit overheid en de recreatiesector/ -ondernemers. Het doel is door het signaleren en verzilveren van kansen innovatie in het gebied aan te jagen. Het traject 'Vitalisering van de verblijfsrecreatie' is gestart. Hierbij werkt de gemeente samen met de provincie, andere gemeenten en RECRON. In programma 4 staat meer over de gemeentelijke activiteiten op het gebied van het bestemmingsplan recreatieterreinen.

Overig
In de begroting 2019 stond dat de gemeente in 2019 de projecten Centrum management en TOP Amerongen zou uitvoeren. In de eerste Bestuursrapportage over 2019 was al aangekondigd dat deze projecten vanwege de ombuigingen niet worden uitgevoerd. Bij het maken van de keuze welke projecten de gemeente al dan niet uitvoert zijn altijd de ondernemers betrokken.

  • Overige ontwikkelingen

Behoefte aan bedrijventerreinen
De U10 heeft nader onderzoek laten uitvoeren naar werklocaties en de toekomst van het werken. Daarbij is de lokale (autonome) groei en vraag van bedrijven per U10 gemeente in beeld gebracht. Er is in de hele regio (op termijn) een tekort aan bedrijventerreinen.

Start realisatie Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek
Samen met Recreatie Midden-Nederland (RMN) en gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Zeist heeft de gemeente gewerkt aan de realisatie van een wandelnetwerk in het Kromme Rijngebied.
Begin oktober is de eerste paal hiervoor geslagen. Het wandelroutenetwerk bestaat uit knooppunten die met elkaar zijn verbonden. De knooppunten zijn met palen en bordjes gemarkeerd. Alle wandelmogelijkheden binnen het netwerk, een routeplanner en diverse thematische wandelroutes staan op www.RoutesinUtrecht.nl

Toeristen/forensenbelasting
De eigenaren van de recreatiewoningen die bedoeld zijn voor eigen gebruik, zijn ontevreden over de huidige wijze van heffen van de forensenbelasting. Het overleg met de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) heeft nog niet geleid tot een andere heffingsmethodiek voor de forensenbelasting.

Ontwikkeling Henschotermeer
De exploitant van het Henschotermeer, de eigenaar van het landgoed Den Treek Henschoten en de YMCA werken aan plannen voor de toekomst van het gebied Henschotermeer. Dit is nodig omdat het beheer van het Henschotermeer rendabel moet zijn voor de exploitant. De plannen moeten ervoor zorgen dat het Henschotermeer een plek wordt met voor ieder wat wils, met behoud van de bestaande aantrekkingskracht van het gebied voor de regio. Aandacht voor natuur is hierbij belangrijk.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 662

0,5 %

Baten

€ 274

0,2 %

ga terug