Jaarrekening 2019

01. Bestuurlijke Zaken

Wat zijn de ontwikkelingen?

Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingetreden en hebben alle ambtenaren een nieuwe rechtspositie. 2019 stond in het teken van de  voorbereidingen en implementatie van de wet binnen onze organisatie:

De organisatie sluit vanaf 1 januari 2020 een tweezijdig arbeidscontract af met een nieuwe medewerker in plaats van dat hij of zij een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt. Bij arbeidsgeschillen is de afwijkende rechtsgang van ambtenaren vervallen. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het systeem rond ontslag is veranderd. De overheidswerkgever kan vanaf 1 januari 2020 in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter.

De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantie-uren zijn niet veranderd door de nieuwe wet. Net zoals voor 1 januari 2020 het geval was wordt de inhoud van deze voorwaarden overeengekomen in het overleg van werkgevers en vakbonden. Bij onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen wel andere afspraken gemaakt worden. Daarnaast blijven ambtenaren een speciale status houden. In de nieuwe Ambtenarenwet staan nog steeds regels over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.

Regionale Samenwerking (U10)
Afgelopen jaar is er in U10-verband gewerkt aan het ontwikkelen van een Ruimtelijke Economische Programma en Perspectief voor de regio. Dit vormt de gezamenlijke input van de U10 voor andere (regionale) trajecten zoals de Provinciale Omgevingsvisie en het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Daarnaast heeft dit traject gezorgd voor intensievere afstemming en samenwerking met de regio, bijvoorbeeld op het thema ‘Groen & Landschap’.

Verkiezingen
In 2019 waren er provinciale verkiezingen, waterschapsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees parlement. De verkiezingen van 2019 zijn inmiddels geëvalueerd, zowel regionaal als landelijk. Zoals gebruikelijk is de opkomst in de gemeente Utrechtse Heuvelrug iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

De resultaten van de evaluatie van de verkiezingen in 2019, is belangrijke input in de voorbereiding op de Tweede Kamer verkiezingen in 2021. Onderwerpen die meegenomen worden in de voorbereidingen zijn bijvoorbeeld: de landelijke (interne) communicatie, inclusie en meerdere verkiezingen op één dag. Ook op gemeenteniveau wordt geïnventariseerd wat verbeterd kan worden binnen de vastgestelde kaders.

Uitvoering en implementatie ombuigingen (spoor 2 en 3)
Veel aandacht is in 2019 uitgegaan naar de uitwerking en implementatie van de ombuigingen als onderdeel van twee gemeentebrede bezuinigingstrajecten (spoor 2 en spoor 3). Dit heeft veel inzet gevraagd van het bestuur, de raad en de organisatie. Met behulp van een consultatietraject zijn de inwoners geraadpleegd over de voorliggende bezuinigingen. Op basis hiervan heeft de raad keuzes gemaakt om gezamenlijk tot een sluitende begroting te kunnen komen en gezond financieel perspectief.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.886

3,1 %

Baten

€ 366

0,3 %

ga terug