Jaarrekening 2019

Wet normering bezoldering topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT)


Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht ons ingevolge paragraaf 4 om onderstaande gegevens openbaar te maken van de topfunctionarissen van de gemeenten –de secretaris en de griffier.

Toelichting bij het samenstellen van de WNT-verantwoording. Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn als uitgangspunt gehanteerd de Beleidsregels toepassing WNT van 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014 en 18 december 2015, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente herkent de uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen die de Minister van BZK in zijn kamerbrief van 27 februari 2014 onderkend. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de gemeente geen verantwoording af over de externe niet-topfunctionarissen.

Onderstaand treft u eerst de tabel met WNT-informatie voor 2018.

2018

Omschrijving

M. Havekes

W. Hoog-
hiemstra

Functiegegevens

Gemeente-
secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

124.051,93

92.508,71

Beloning betaalbaar op termijn

18.125,76

15.156,96

Subtotaal

142.177,69

107.665,67

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000,00

189.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

N.v.t

Totale bezoldiging

142.177,69

107.665,67

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

2019

Omschrijving

M. Havekes

W. Hoog-
hiemstra

Functiegegevens

Gemeente-
secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

121.475,00

94.332,42

Beloning betaalbaar op termijn

19.775,76

16.211,52

Subtotaal

141.250,76

110.543,94

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000,00

194.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

141.250,76

110.543,94

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

ga terug