Jaarrekening 2019

Baten en lasten


In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Jaarrek. 2018

Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

V/N

01

Bestuurlijke zaken

2.478

2.395

3.886

366

3.520

N

02

Veiligheid en handhaving

3.963

4.021

3.989

31

3.958

N

03

Dienstverlening

1.845

2.039

4.427

2.163

2.264

N

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

2.970

3.210

3.007

361

2.646

N

05

Transformatie in het sociale domein

32.123

34.589

47.924

11.246

36.678

N

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

2.527

2.554

2.622

161

2.460

N

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

4.428

4.748

5.627

713

4.914

N

08

Economie, Receatie en Toerisme

520

448

662

274

388

N

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

4.025

4.066

4.890

857

4.032

N

10

Verkeer en vervoer

1.190

1.092

961

124

836

N

11

Openbare Ruimte en Milieu

4.543

4.853

19.120

15.040

4.081

N

12

Middelen en ondersteuning

-405

-897

3.877

3.438

439

N

Alg. dekkingsmiddelen

-73.716

-75.359

795

76.627

-75.832

V

Overhead

13.933

14.182

14.117

401

13.716

N

Onvoorzien

123

V

Subtotaal baten/lasten

-6.205

547

1.941

115.904

111.802

4.100

N

Nr

Omschrijving

Jaarrek. 2018

Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

V/N

Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

-6.205

547

1.941

115.904

111.802

4.100

N

Mutaties reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur

192

-71

-483

76

113

-37

V

05

Transformatie in het sociaal domein

0

0

-2.000

0

2.000

-2.000

V

06

Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers

0

0

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv.

0

-6

-729

0

729

-729

V

08

Economie, Recreatie en Toerisme

0

0

0

202

0

202

N

09

Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur

0

0

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

80

-158

-164

50

65

-15

V

11

Openbare ruimte en milieu

0

0

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

617

898

3.044

10.414

8.299

2.115

N

Subtotaal mutaties reserves

889

663

-332

10.742

11.206

-464

V

Gerealiseerde resultaat

-5.316

1.210

1.609

126.646

123.008

3.636

N

ga terug