Jaarrekening 2019

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Wat zijn de ontwikkelingen?

Algemene inleiding staat in programma 5

  • Ontwikkelingen

Inburgering naar gemeenten
De nieuwe Inburgeringswet treedt naar verwachting januari 2021 in werking. In 2019 startten zowel lokaal, regionaal als bovenregionaal de voorbereidingen op de nieuwe Inburgeringswet. Zo begon de RDWI in samenwerking met de gemeenten en de vluchtelingenwerkgroepen van de deelnemende gemeenten met het opstellen van een businessplan voor uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet. Vanuit de U16 startte de gemeente met gezamenlijke inkoop van taalcursussen en doorontwikkeling van de doorgaande lijn.

Jeugdhulp AZC naar gemeenten
Per 2019 is de jeugdhulp aan jongeren die op een AZC verblijven een gemeentelijke taak. De Sociale Dorpsteams voeren de vraagverheldering en toeleiding tot jeugdhulp bij asielzoekerskinderen uit.

  • Verdere opgaven

Welzijn borgen in Stichting Sociale Dorpsteams
De gemeente heeft met de Stichting Sociale Dorpsteams afspraken gemaakt over de invulling van de opdracht van sociaal makelaars. In afwachting van het onderzoek naar de governance van de Stichting Sociale Dorpsteams is de oprichting van een adviesraad Welzijn voor de Stichting uitgesteld.

Programma Wonen en Zorg
In 2019 is het concept programmaplan Wonen en Zorg opgezet; de vaststelling volgt begin 2020. Met dit plan richt de gemeente zich op passende woningen voor inwoners met een zorgvraag. Met woningcorporaties, (zorg)organisaties en particulieren maakte de gemeente afspraken voor voldoende passende woningen en sociale infrastructuur in de dorpen. Bij het programmaplan ontwikkelt de gemeente een actieplan en stuurt daarin op concrete resultaten in 2019-2022. Zie ook programma 5 onder Beschermd Wonen.

Gemeente als Koploper VN verdrag rechten voor mensen met een beperking
In 2019 voerde de gemeente als 'Koploper van het VN verdrag' de lokale inclusie agenda verder uit.
Als gemeente namen we deel aan een landelijke werkgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor het ontwikkelen van een monitor voor gemeenten. Dit is een instrument om de voortgang van de lokale inclusie agenda te kunnen meten. Op verzoek van de VNG verzorgde de gemeente een regionale bijeenkomst over het lokale inclusie beleid.

LHTBI's
Op het gebied van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen (LHBTI's) organiseerde de gemeente een startbijeenkomst in samenwerking met het COC, de belangenorganisatie van LHBTI's. Tijdens deze bijeenkomst zijn actiepunten voor onze gemeente geformuleerd.

Cultuurhuizen
In de zomer van 2019 gaf de gemeenteraad groen licht voor het ontwikkelen van een plan om in samenspraak met inwoners een Multifunctionele Accommodatie in Maarn te ontwikkelen. Vervolgens startte de gemeente in cocreatie met inwoners een onderzoek naar de beste vorm voor deze ontmoetingsplek, waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingen en bibliotheek kunnen samenkomen.

Vaccinaties
De vaccinatiegraad bij zuigelingen in onze gemeente ligt onder het landelijk gemiddelde en ruim onder norm van de WHO (World Health Organization) van 95%. Vooral in Leersum en Amerongen ligt de vaccinatiegraad beduidend lager. Er was in de gemeente, net als in de rest van Nederland, sprake van een dalende trend in vaccinatiegraad bij zuigelingen over de afgelopen vijf jaar. Die daling stabiliseerde in 2019. Met GGDrU kwam de gemeente tot een aantal maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

Dementie
In 2019 zijn verdere stappen gezet te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Het bestuurlijk overleg van Ketennetwerk dementie Utrechtse Heuvelrug is vernieuwd. De partijen, waaronder de gemeente, stelden een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst op. Deze wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2020 ondertekend. Een ketenregisseur zorgt voor de coördinatie en aansturing van het Netwerk.   
De Initiatiefgroep dementievriendelijke gemeente organiseerde trainingen voor ondernemers in Driebergen en leersum, en voor medewerkers van de bibliotheek. Er waren maandelijks Alzheimer Cafés in Leersum en Maarn. Er zijn stappen gezet dit ook in Doorn op te starten. De basisscholen (groepen 7 en 8) en het voortgezet onderwijs in de gemeente zijn aangeschreven om mee te doen aan voorlichting op scholen. Dit heeft helaas nog niet tot resultaten geleid.
Om dementie extra onder de aandacht te brengen is er op Wereld Alzheimer Dag een wandeling georganiseerd langs alle dorpen in de gemeente.
Bij het project ‘Talentclub’ (Dement Talent) kregen enkele inwoners met (een lichte vorm van) dementie een vrijwilligersplek aangeboden. Hierdoor kunnen zij zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.

Actieplan mantelzorg
De gemeente voerde het actieplan mantelzorg verder uit en in 2019 startte de regionale pilot Logeerzorg. Dit is een bijzondere vorm van respijtzorg. Bij logeerzorg verblijft de cliënt tijdelijk op basis van een ‘sociale noodzaak’ - om de mantelzorger te ontlasten - op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.622

2,1 %

Baten

€ 161

0,1 %

ga terug