Jaarrekening 2019

Subsidies

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

Begroting 2019

Begroting 2019 incl. wijziging

Werkelijk 2019

2

Subsidies buurtpreventie

11

11

0

2

Subsidies HALT

19

19

17

3

Dorpsbudgetten

164

124

79

4

Subsidies oudheidkamer

30

23

23

4

Subsidie Open Monumentendag

5

5

5

4

Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum

3

3

3

5

Subsidies WMO

205

310

313

5

Subsidies inclusief beleid

36

26

12

5

Subsidies nota Mantelzorg

252

213

211

5

Subsidies slachtofferhulp

11

11

0

5

Subsidies algemeen maatschappelijk werk

45

45

0

6

Subsidies lokale omroep

29

29

29

6

Subsidies vreemdelingenwerk

65

150

150

6

Subsidies Vrijwilligerswerk

31

38

38

6

Subsidies nota ouderen

14

0

0

6

Subsidie ouderenbeleid

78

64

66

6

Subsidies openbare gezondheidszorg

15

3

3

7

Subsidies peuterspeelzalen

24

24

22

7

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

37

26

18

7

Subsidies OAB

517

497

461

8

Subsidies recreatie

8

8

14

8

Subsidies RBT

72

72

80

9

Subsidie Combinatiefunctie

195

233

233

9

Subsidie Bosbad Leersum

144

144

140

9

Subsidie Hoenderdaal

183

178

178

9

Subsidie Cultuurnota

172

172

134

9

Subsidie huisvesting Muziekschool

45

45

42

9

Subsidies bibliotheek

919

919

916

Totaal

3.332

3.393

3.187

ga terug