Jaarrekening 2019

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat zijn de ontwikkelingen?

Cultuur
In februari 2019 stelde de raad de nota Cultuur De Kunst van het Bloeien 2019 - 2022 vast. Vanuit de gemeente is een begin gemaakt met het uitwerken van de aandachtspunten in deze nota.

In opdracht van de raad is gestart met de ombuigingsopgave Verkoop  Interne Kunst. Het grootste deel van de kunstwerken is eind 2019 verkocht via een veilinghuis.

Bibliotheek
Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) speelde in 2019 weer een belangrijke rol op het gebied van cultuur, educatie en laagdrempelige informatievoorziening voor jong en oud. Zij boden ontmoeting en ontspanning, maar ook activiteiten en een educatief aanbod van themacollecties en leesbevorderingsprojecten ten behoeve van het onderwijs.

In het kader van de herijking van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) startte de gemeente gesprekken over de onderlinge samenwerking en verbinding met de bibliotheek, Meander Omnium, de scholen en de kinderopvanginstellingen. De afspraken hierover worden meegenomen bij de herijking van het Convenant VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

  • Sport

Btw-regime
Als gevolg van Europese jurisprudentie is per 1 januari 2019 de btw-sportvrijstelling verruimd. Met ingang van 2019 kunnen gemeenten de betaalde btw met betrekking tot het beschikbaar stellen van sportaccommodaties niet meer terugvragen bij de belastingdienst. In reactie op de financiële nadelen als gevolg van de verruiming van de btw-vrijstelling zijn er twee subsidieregelingen door het Rijk ingesteld: de Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) regeling voor verenigingen en sportstichtingen en de SPUK regeling voor gemeenten. Wij hebben via de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport, kortweg SPUK Sport, € 265.171 aangevraagd. Aangezien de regeling landelijk overvraagd is, ontvangt iedere gemeente voor 2019 een voorschot van 81,7 % van het aangevraagde bedrag. Voor onze gemeente is dat een voorschot van € 216.648. De werkelijke besteding van SPUK Sport 2019 is verantwoord in de SiSa-bijlage bij deze jaarrekening. Na het indienen van de jaarrekening wordt de specifieke uitkering definitief vastgesteld door het ministerie van VWS.

Sportakkoord
In 2018 is er een nationaal Sportakkoord gesloten. Om ook lokaal een Sportakkoord te ontwikkelen heeft het rijk een subsidieregeling ontwikkeld.  In 2019 heeft de gemeente met behulp van subsidie van het Rijk een sportformateur aangesteld. Deze sportformateur begeleidt het proces om tot een lokaal sportakkoord te komen. Het sportakkoord moet een gedragen akkoord zijn tussen partijen uit de sport, de gemeente, onderwijs en sociaal domein. In maart 2020 was dit akkoord klaar. Hierin wordt aan de hand van een aantal speerpunten afgesproken welke doelstellingen de komende jaren in onze gemeente worden behaald. Het akkoord wordt door verschillende lokale sportorganisaties (inclusief de gemeente) ondertekend. Als dit akkoord gesloten is, komen we in aanmerking voor een rijkssubsidie van 2 x € 30.000.

Combinatiefuncties
In 2019 werkte de gemeente aan een sterkere verbinding tussen Buurtsportcoaches en het sociaal domein. Het doel hiervan is zorgen dat meer van onze (kwetsbare) inwoners gaan bewegen. Om deze verbinding een impuls te geven hebben we subsidie aangevraagd en gekregen van ZonMW.

Sportaccommodaties
In 2019 is een combiveld gerealiseerd voor Rugbyvereniging Pink Panthers en voetbalvereniging FC Driebergen. In eerste instantie was een veel forsere investering geraamd om een nieuw rugbyveld aan te leggen. Uit nader onderzoek bleek een combiveld voldoende. Hierdoor is een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd. Voor het project combiveld en Remuveld was een krediet beschikbaar gesteld van € 212.000,-. De werkzaamheden zijn gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Beide verenigingen zijn tevreden over het combiveld.

Overname van de Golfbaan 
Na gedegen onderzoek heeft  de gemeenteraad besloten tot de overname van alle activiteiten, activa en passiva van de stichting per 1 januari 2019.

Voor het jaar 2019 was  nog een gebruiksovereenkomst met de Doornse Golfclub afgesloten door de stichting, die werd uitgevoerd door gemeente Utrechtse Heuvelrug. In deze overeenkomst was opgenomen dat de looptijd van het contract geldig was voor de periode van 1 jaar. Hierna zou de overeenkomst stilzwijgend telkens met een jaar worden verlengd.
Inmiddels is gestart met het opstellen van een nieuwe overeenkomst tussen de vereniging en de gemeente.

Ombuiging
In 2019 is een start gemaakt met de Ombuigingstaakstelling. Een aanzienlijk deel (60%) is inmiddels gerealiseerd. We zijn met enkele organisaties in gesprek om de totale taakstelling van  € 100.000 te realiseren. Hierbij gaat de gemeente er vanuit dat het Capaciteitsonderzoek enkele mogelijkheden hiertoe oplevert. Bovendien wil de gemeente investeren in Ledverlichting. Dit leidt tot kostenverlichting van verenigingen en stichtingen.

Capaciteitsonderzoek
In 2019 is gestart met een capaciteitsonderzoek naar de sportvoorzieningen. De uitkomsten volgen in 2020.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.890

3,9 %

Baten

€ 857

0,7 %

ga terug